Saturday, November 22, 2008

Yu Zhong @ Kuantan Parade Promo Videos~

Yu Zhong @ Kuantan Parade Promo Videos~

16 Nov 2008, 4pm.

Yu Zhong sang 3 songs.

Ka Wu Nu


Gai Jia


Yuan Yuan


Enjoy~*

No comments: