Thursday, September 4, 2008

Videos for New Era College Promo~

Yu Zhong @ New Era College Kajang for his "Kan Wu Shi Jie" Promo Tour~
3rd September 2008

Video~

Kan Wu Nu


Gai Jia


Yuan Yuan


Yu Zhong giving flying kiss to his fans~


Ping Kai

Enjoy~

No comments: